ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 1. ปรัชญา     เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทางปัญญาของชุมชนและประชาคม
 2. ปณิธาน      เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ครบถ้วน ถูกต้อง  และทันสมัย
 3. วิสัยทัศน์  สำนักวิทยบริการเป็นแหล่งให้บริการด้านสารสนเทศ  สื่อการเรียน การสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถนำข้อมูลและสื่อต่าง ๆประกอบการเรียนการสอน และประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและสังคม
 4. พันธกิจ    พัฒนาสำนักวิทยบริการให้เป็นศูนย์บริการวิชาการและเป็นเครือข่ายทางการศึกษาวิจัยและบริการ ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล

———————————————————————————————————————————————

แผนการดำเนินงาน

plan49

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ

 1. องค์ประกอบที่ 1 ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์  และแผนดำเนินงาน เอกสาร
 2. องค์ประกอบที่ 2 บุคลากร เอกสาร
 3. องค์ประกอบที่ 3 การบริหารงบประมาณ เอกสาร
 4. องค์ประกอบที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ เอกสาร
 5. องค์ประกอบที่ 5 งานจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ เอกสาร
 6. องค์ประกอบที่ 6 การบริการของสำนักงานเลขานุการ เอกสาร
 7. องค์ประกอบที่ 7 การบริการฝ่ายหอสมุด เอกสาร
 8. องค์ประกอบที่ 8 การบริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา เอกสาร
 9. องค์ประกอบที่ 9 การวิจัย บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เอกสาร
 10. องค์ประกอบที่ 10  กลไกการประกันคุณภาพการให้บริการของสำนักวิทยบริการ เอกสาร
 11. องค์ประกอบที่ 11  ปริมาณ และสถิติการบริการ เอกสาร

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

 1. การตรวจประเมินคุณภาพ Download เอกสาร ผลการดำเนินงาน 2549
 2. ข้อเสนอแนะการตรวจประเมินคุณภาพภายใน Download เอกสาร ข้อเสนอแนะการตรวจประเมิน 2549

กิจกรรม

ภาพประกอบกิจกรรม