ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  1. ปรัชญา     เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทางปัญญาของชุมชนและประชาคม
  2. ปณิธาน      เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ครบถ้วน ถูกต้อง  และทันสมัย
  3. วิสัยทัศน์  สำนักวิทยบริการเป็นแหล่งให้บริการด้านสารสนเทศ  สื่อการเรียน การสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถนำข้อมูลและสื่อต่าง ๆประกอบการเรียนการสอน และประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและสังคม
  4. พันธกิจ    พัฒนาสำนักวิทยบริการให้เป็นศูนย์บริการวิชาการและเป็นเครือข่ายทางการศึกษาวิจัยและบริการ ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ผลการดำเนินงาน

Link ไปยังเว็บไซต์ E-SAR

กิจกรรม

1. ผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับฝ่าย โดยกรรมการจากภายนอก วันที่ 24-25 พ.ค. 2553

  1. สรุปผลคะแนน (powerpoint)
  2. คะแนนแต่ละฝ่าย (excel)
  3. ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิน

2. ผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับฝ่าย

3. ผลการสำรวจความพึงพอใจในสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2553 ผลคะแนน

4. การสัมนาประจำปีการศึกษา 2552

ข้อทดสอบความรู้ด้านประกันคุณภาพของบุคลากรสำนักวิทยบริการ