ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  1. ปรัชญา     เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทางปัญญาของชุมชนและประชาคม
  2. ปณิธาน      เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ครบถ้วน ถูกต้อง  และทันสมัย
  3. วิสัยทัศน์  สำนักวิทยบริการเป็นแหล่งให้บริการด้านสารสนเทศ  สื่อการเรียน การสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถนำข้อมูลและสื่อต่าง ๆประกอบการเรียนการสอน และประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและสังคม
  4. พันธกิจ    พัฒนาสำนักวิทยบริการให้เป็นศูนย์บริการวิชาการและเป็นเครือข่ายทางการศึกษาวิจัยและบริการ ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553

แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม

ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ

ลิงค์ข้อมูลด้านประกันคุณภาพ

แบบทดสอบความรู้ด้านการประกันคุณภาพ

URL : https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dE9tdHRxbmZPME5SQW9ERzNCWFJCeXc6MQ