ปีการศึกษา 2554

ผลการดำเนินงาน QA_KM’54

  1. คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการ
  2. ขอบเขตเป้าหมาย KM ตามแบบฟอร์ม ก.พ.ร.
  • ขอบเขต KM (KM Focus Areas )
  • เป้าหมาย KM (Desired State)
  • การประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการองค์ความรู้
  • การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM

    3. แผนการดำเนินงาน

    4. แผนการปฏิบัติงาน

    5. ปฏิทิน KM

    6. รายชื่อกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (COPs)

    7. องค์ความรู้ที่ได้จาก KM ( Link )

    8. ผลการประเมินการเข้าร่วม KM

    9. ภาพกิจกรรม KM