ยินดีต้อนรับ Guest :: กรุณาตรวจสอบวันและเวลาเพื่อป้องกันการซ้ำกับผู้ใช้ท่านอื่นด้วยครับ
วันนี้ | รายการขอใช้บริการประจำวัน
เลือกทั้งหมด | หรือ | เลือกห้องเสวนากลุ่มย่อย
เดือน เมษายน 2018
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

ชื่อ ภัคภิณญา ไพรบึง
เวลา 11.30-12.30
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ กิตติวัฒน์+นิตยา+ปวิณอร
เวลา 11.30-17.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย9 (ขท.)

ชื่อ จุฑามาศ+ชนพร
เวลา 12.30-16.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย6 (ขท.)

ชื่อ เจนจิรา+สุดารัตน์
เวลา 13.00-16.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย8 (ขท.)

ชื่อ ไอรดา + ฐิติรัตน์
เวลา 13.30 - 17.00
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ สิริวรรณ +สุจิตรา
เวลา 13.30-17.30
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ กนกพร + กชพร
เวลา 13.30-17.30
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ ภิญโญ จิรนันท์
เวลา 14.00-17.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ ปิยมาศ+มาริษา
เวลา 14.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา5


ชื่อ กลิ่นสุคนธ์+รดา
เวลา 14.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ นายภาณุวัฒน์ อังกูรพาณิชญกิจ
เวลา 18.30-20.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ จุรีพร คงไชย
เวลา 18.00-20.00
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ ปราณิสา+ปาริมา
เวลา 14.30-18.30
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ ปนัดดา สัมพะวงศ์
เวลา 13.00-15.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย8 (ขท.)

ชื่อ วรดา+ณัฐพร
เวลา 10.40-14.30
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ สิริคุณ+ณัชชา+กนกเรขา
เวลา 15.30-20.00
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ ประภาพร+รุ่งนภา
เวลา 08.30-12.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ วาสนา คำเสียง
เวลา 16.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ กิตติวัฒน์+นิตยา+ปวิณอร
เวลา 12.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ จุฑามาศ+ชนพร
เวลา 12.30-16.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย6 (ขท.)


ชื่อ รติมา +ชญานิช
เวลา 11.30-14.30
ห้องประชุมบัวบา6 (งดจอง)

ชื่อ นางสาว กิติยาพันธ์ ผลหอม
เวลา 11.00-15.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย10 (ขท.) (งดจอง)

ชื่อ กาญจนา นามสุขี
เวลา 17.00-19.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ ปีกาญจนา -สุทธิกานต์
เวลา 15.00-19.00
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ พัชราพร+ปริญญาภรณ์
เวลา 15.00-19.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ รัตนาภรณ์ สายสี
เวลา 14.30-16.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย7 (ขท.)

ชื่อ สุรัสดี+ชลลดา
เวลา 12:30-16.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย9 (ขท.)

ชื่อ ศศิธร เปรียบยิ่ง
เวลา 12.30-14.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย6 (ขท.)

ชื่อ จิราพร ชาวเวียง
เวลา 12.00-14.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย7 (ขท.)

ชื่อ มัณฑนา+อัจจิมา
เวลา 12.00-15.00
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ พรรณราย+จินดารัตน์
เวลา 12.00-15.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย8 (ขท.)

ชื่อ สิริคุณ+ณัชชา
เวลา 16.00-20.00
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ รัศมี + อมรรัตน์
เวลา 11.00-15.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ รสสุคนธ์ จำปี+ฉันทพิชญา+วรางคณา
เวลา 10.00-16.00
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ ปราณิสา ++ปาริมา
เวลา 14.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ อรวรรณ+สุธิตา+พิมพ์ชนก
เวลา 11.00-17.00
ห้องประชุมบัวบา1


ชื่อ อดิศักดิ์+เจษฎา
เวลา 13.30-16.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย9 (ขท.)

ชื่อ เจนจิรา+เจษณี
เวลา 12.00-14.30
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ นันทัชพร + ญาตาวี + สุพิศ
เวลา 11.00-16.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย8 (ขท.)

ชื่อ ศิริลักษณ์ + ชิดชนก
เวลา 15.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ เจนจิรา บ่อแก้ว
เวลา 12.00-14.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ สเมธ จุลเนตร
เวลา 13.30-15.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย7 (ขท.)

ชื่อ สุวิมล แต้มทอง
เวลา 13.00-15.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย6 (ขท.)

ชื่อ ชนากานต์
เวลา 15.00-16.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย6 (ขท.)

ชื่อ ชุติกาญจน์ พันธ์คำ
เวลา 12.00-14.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ อาเล็กซ์แซนเดอร์+หทัยภัทร
เวลา 14.30-18.00
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ คีตา ผาสิน
เวลา 14.00-16.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ กุลสินี+ขัตติยา
เวลา 14.30-18.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ จิราภา+อัจจิมาพร
เวลา 12.00-16.00
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ ณิชากร+ณัฐกมล
เวลา 09:00-11.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ มัณฑนา+อัจจิมา
เวลา 09.00-12.00
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ จิราภา ซ่างคำ
เวลา 16.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ งามสิริ+ปาริมา
เวลา 12.00-15.00
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ สิริคุณ+ณัชชา
เวลา 17.00-20.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ ฉันทญ์นิษฐ์-กมลชนก
เวลา 09.00-12.00
ห้องประชุมบัวบา2


ชื่อ จิรภา+จิราภา
เวลา 13.30-16.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย8 (ขท.)

ชื่อ ดาวเรือง+กมลวรรณ
เวลา 16.00-20.00
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ สรวิชญ์ + วุฒิชัย
เวลา 15.00-19.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ ทัศมา+จันทร์ฉาย
เวลา 13.00-17.00
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ อุบลวรรณ +ธิดารัตน์
เวลา 12.30-16.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย7 (ขท.)

ชื่อ จินดารัตน์+อภิญญา
เวลา 12.00-16.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย6 (ขท.)

ชื่อ ชุติกาญจน์ +ธนวรรณ
เวลา 11.30-15.30
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ สิทธิโชค ไชยงค์
เวลา 10.30-12.30
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ นันทัชพร+ญาตาวี+สุพิศ
เวลา 10.00-16.00
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ อารียา พวงกา
เวลา 11.00-15.00
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ พรสุดา/ธมลวรรณ
เวลา 08.30-12.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ กนิษฐา + กลิ่นสุคน
เวลา 16:00:00-18.00
ห้องประชุมบัวบา6 (งดจอง)

ชื่อ ณัฐนรี พลเยี่ยม
เวลา 15.00-17.00
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ จุรินทร์ โสภูงา
เวลา 09.00-11.00
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ ชีวิน เรืองคำ
เวลา 15.30-17.30
ห้องประชุมบัวบา1
ชื่อ นพมาศ+ศศิมา+รุ่งฤทธิ์
เวลา 10.00-16.00
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ ประนัดดา+จิราภรณ์
เวลา 13.30-17.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย8 (ขท.)

ชื่อ วรัญญา+สรัญญา+โสรญา
เวลา 13.30-17.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย9 (ขท.)

ชื่อ นรากร แดงโรจน์
เวลา 13.30-15.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย7 (ขท.)

ชื่อ กฤษดาพร กรรณิยา
เวลา 11.30-15.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย6 (ขท.)

ชื่อ อริสา บุณยานุช
เวลา 12.00-16.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ กรรณิการ์+ปิยธิดา
เวลา 14.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ จตุพร+ทิพย์ธาดา
เวลา 10.00-14.00
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ หทัยทิพย์+นันทวัฒน์+เจนนภา
เวลา 10.00-16.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ ปวรรัตน์+ หทัยภัทร +กฤษณะ
เวลา 10.00-16.00
ห้องประชุมบัวบา5


ชื่อ รัชนีกร
เวลา 12.30-14.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย7 (ขท.)

ชื่อ จิรัชยา+กิติยากร
เวลา 14.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ พัชรี +รสสุคนธ์
เวลา 12.30-16.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย8 (ขท.)

ชื่อ วรรณิดา
เวลา 13.00-15.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ เกวลิน กาญจนา กัญญาวี
เวลา 13.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ สุดารัตนื + วาสนา
เวลา 15.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ ณัฐโชติ +สหรัฐ+ถาวร
เวลา 11.00-16.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย9 (ขท.)

ชื่อ จิรนันท์ +ภิญโญ+แก้วสุดา
เวลา 11.00-17.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย6 (ขท.)

ชื่อ สัณห์ฤทัย
เวลา 11.00-13.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ ประภัสรา
เวลา 11.00-13.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ จตพร บุญครอง
เวลา 12.00-14.00
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ สุทธิรัก พลอยฉัตร สิริลาวัลย์
เวลา 12.30-18.00
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ เพชรรินทร์+พิสิษฐ์+จักรภัทร
เวลา 10.00-16.00
ห้องประชุมบัวบา5


ชื่อ ทิชชา + กาญจนาภรณ์
เวลา 16.30-20.00
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ จตุพร+ณัฐพร
เวลา 15.30-20.00
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ ศิริกาญจน์+นิถาพร
เวลา 15.30-19.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ เพ็ญพิชชา ศรีไชย
เวลา 13.40-16.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย6 (ขท.)

ชื่อ ศรัญญา เสนาวงค์
เวลา 13:00-15.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย7 (ขท.)

ชื่อ ศรุเดช+กนกวรรณ+สราวุฒิ
เวลา 13.00-18.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย8 (ขท.)

ชื่อ ประภัสสร+ธิติวุฒิ
เวลา 17.00-20.30
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ ธัญวรัตน์ มาระเงิน
เวลา 15.00-16.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ จิราภรณ์ +อารยา+ ยงยุทธ
เวลา 10.30-16.30
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ สุภาภรณ์+สุวนันท์
เวลา 13.00-17.00
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ กรรณิการ์ บุตรยศ
เวลา 10.00-12.00
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ สุดารัตน์
เวลา 16.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ กิตติวัฒน์+นิตยา+ปวิณอร
เวลา 12.00-18.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย9 (ขท.)

ชื่อ พงศธร + กิตติพจ
เวลา 11.30-15.30
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ วิศวชิต
เวลา 11.30-13.30
ห้องประชุมบัวบา2


ชื่อ Iณัฐนรี + จุฑามาศ
เวลา 12.00-15.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ นิติรุจน์ กังวาลธีรโรจน์
เวลา 13.00-15.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย8 (ขท.)

ชื่อ มนัสพร พาเสน่ห์, เจนจิรา
เวลา 12.00-15.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย7 (ขท.)

ชื่อ พงศธร+ชนิสรา
เวลา 12.00-16.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย6 (ขท.)

ชื่อ กรรณนิยา+นิพัทธา
เวลา 11.30-15.30
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ ปาจรีย์+ปนิดา+วัลภา
เวลา 12.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ ธวัชชัย+ธนภัทร
เวลา 10.16-13.00
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ วาสนา+พิชชุฎาภรณ์+สุธาสินี
เวลา 09.30-15.30
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ สุชาดา + ญาสุมิน
เวลา 15.00-19.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ นรินทร์พร +ปภัสสร
เวลา 13.00-16.00
ห้องประชุมบัวบา3


ชื่อ ธนิฏฐา+จิราพร+ศิริพร
เวลา 10.00-15.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย7 (ขท.)

ชื่อ อุบลวรรณ +กฤษณา
เวลา 15.30-19.30
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ คีตา ผาสิน
เวลา 12.00-14.00
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ อดิศักดิ์+เจษฎา+อาริยา
เวลา 12:00-16.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ พงศธร ชายแก้ว
เวลา 13.30-15.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย6 (ขท.)

ชื่อ อภิมลรัตน์+สุธาสินี+พิชญานิน
เวลา 13.00-19.00
ห้องประชุมบัวบา4
ชื่อ พิชญาภรณ์ +พิณญา
เวลา 12.30-17.30
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ สุวรรณา+รัศมี
เวลา 13.00-17.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ สิทธิโชค ไชยงค์
เวลา 13.00-16.00
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ ธนากร+ปนัฎดา+ธนกร
เวลา 10:45-16.00
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ รินธร+วารินิน+สุดารัตน์
เวลา 09.00-15.00
ห้องประชุมบัวบา1


ชื่อ วัชราภรณ์+มัณฑนา
เวลา 14.30-18.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ สิทธิโชค+สรวิทย์
เวลา 14.30-18.00
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ ธนากร+ปนัฎดา+ธนกร
เวลา 11:35-17.00
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ ธนชิต+เจษฎา
เวลา 14.00-17.00
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ ณัฐกมล-จิรวัฒน์
เวลา 14.30-18.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย6 (ขท.)

ชื่อ เกศรินทร์ รุสำเร็จ
เวลา 16.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ อดิศักดิ์-เจษฎา
เวลา 12.00-16.00
ห้องประชุมบัวบา4


ชื่อ เกียรติศักดิ์+ภริตา
เวลา 9:37-11.00
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ วิศวชิต+คีตา+กิตติพศ
เวลา 12.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ เปรมมิกา+จิรวรรณ+กนกวรรณ
เวลา 12.00-18.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย6 (ขท.)

ชื่อ นภาภรณ์+นภาพรรณ+กิตติพงษ์
เวลา 11.00-17.00
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ พิชญานิน+สุธาสินี+อภิมลรัตน์
เวลา 10.00-16.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ ธนภัทร +ศรัณ+สรรเพรช
เวลา 12.30-16.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย8 (ขท.)

ชื่อ สวันนา + นริศรา
เวลา 16.00-20.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ ศรัญญา มั่นสติ
เวลา 16.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา6 (งดจอง)

ชื่อ ธิดารัตน์+อาทิตยา
เวลา 17.00-20.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ วิธรี-ฑิตยา
เวลา 17.00-20.00
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ สุวนันท์ -สุภาภรณ์
เวลา 15.00-19.00
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ ปาลิตา วรรณผกา ทิศารัตน์
เวลา 15.30-20.30
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ ปัทมาวดี+ นิญาดา
เวลา 11:50-14.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย9 (ขท.)

ชื่อ เนตรนภา+กฤติยา
เวลา 11:25-15.00
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ คัทรียา+นฤมล
เวลา 10:30-16.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย7 (ขท.)

ชื่อ ชนิดา+ วิมลสิริ+ นนทกานต์
เวลา 9:40:15.40
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ สิทธิโชค+สรวิทย์+เศรษฐวัฒน
เวลา 09.00-15.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย8 (ขท.)

ชื่อ ธนงศักดิ์ พิมพ์จันทร์
เวลา 18.00-20.00
ห้องประชุมบัวบา3


ชื่อ กิตติยา+กนกพร
เวลา 10:00-16.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย6 (ขท.)

ชื่อ เกียรติศักดิ์+ณัฐกิต+อรญา
เวลา 10:44-15.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ ธนากร+ทัตพงศ์+ปนัฎดา
เวลา 10:51-17.00
ห้องประชุมบัวบา6 (งดจอง)

ชื่อ รัตน์ดา+ปิยมาศ
เวลา 15.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ เปรมมิกา+จิรวรรณ+กนกวรรณ
เวลา 10.30-15.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย8 (ขท.)

ชื่อ นงราม วงเวียน
เวลา 15.00-17.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย8 (ขท.)

ชื่อ วัชราภรณ์+มัณฑนา
เวลา 13.30-18.00
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ พัสกร+คุณาพจน์
เวลา 16.00-19.00
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ นงราม วงเวียน
เวลา 13.00-15.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ ศิริลักษณ์+ นุศรา+ สุชาดา
เวลา 10:00-16.00
ห้องประชุมบัวบา6 (งดจอง)

ชื่อ พรพรรณรายณ์ อุชุวิจารณ์
เวลา 15.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ เกียรติศักดิ์+ณัฐกิต+อรญา
เวลา 10.30-16.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย7 (ขท.)

ชื่อ พลิศา โยธายุทธ
เวลา 14.00-16.00
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ สุวนัน+ยุภาพรรณ
เวลา 14.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ วิศวชิต+คีตา
เวลา 12.00-16.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย9 (ขท.)

ชื่อ ผกากานต์ ขุนทอง
เวลา 18.00-20.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ ทักษิณ+วชิราภรณ์
เวลา 9.00-12.00
ห้องประชุมบัวบา5


ชื่อ จุฑามาศ+จารุวรรณ+ธนวัฒน์
เวลา 13.00-18.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย7 (ขท.)

ชื่อ จุฑารัตน์+ศรัญญา
เวลา 14.00-18.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย6 (ขท.)

ชื่อ นายภานุทัศน์+นายเอกรัฐ
เวลา 14.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ ณิชนันทน์ ลาเบิกบาน
เวลา 16.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ ประเวศวุฒิ สิทธิปกรณ์
เวลา 11.00-13.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย7 (ขท.)

ชื่อ วรวลัญช์ + พวงเพชร +ปิยะพร
เวลา 10.30-16.30
ห้องประชุมบัวบา6 (งดจอง)

ชื่อ ณิชนันทน์ ลาเบิกบาน
เวลา 11.00-13.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ สุรฃาติ วรรณทวี
เวลา 16.30-18.00
ห้องประชุมบัวบา6 (งดจอง)

ชื่อ ชาลิสา+ชาคริยา+กัญชพร
เวลา 13.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ นงราม สุดารัตน์
เวลา 15.00-18.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย8 (ขท.)

ชื่อ รักษณาทิพย์ - เพ็ญพิชชา - ระพีพร
เวลา 13.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ ศิริรัตน์+พิชามญชุ์
เวลา 10.00-14.00
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ พลิศา โยธายุทธ
เวลา 10.00-12.00
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ นพมาศ+รุ่งจิรา+ร่งฤทธิ์
เวลา 11.00-17.00
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ กิตติพงษ์-สุวิมล
เวลา 11.00-15.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ กิตติวัฒน์+นิตยา+ปวิณอร
เวลา 12.00-18.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย9 (ขท.)

ชื่อ อาเล็กซ์แซนเดอร์+มัณฑนา
เวลา 10.00-14.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย6 (ขท.)


ชื่อ ปนัทสร
เวลา 16.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ อรณี สิรีธร แสงเดือน
เวลา 12.30-18.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย6 (ขท.)

ชื่อ จุฑารัตน์ื+จำปาเทศ
เวลา 13.00-17.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย8 (ขท.)

ชื่อ เพชรัตน์
เวลา 16.00-18.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย9 (ขท.)

ชื่อ เมวิกา+ศิรินภา+ไข่มุก
เวลา 10.30-16.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย9 (ขท.)

ชื่อ กาญจนา+ขรรค์ชัย+อารียา
เวลา 11.00-17.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ จิราพร+คฑาเทพ
เวลา 14.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ วาสนา+สุภาพร+สีรีรัตน์
เวลา 10.30-16.30
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ อรทัย
เวลา 13.00-16.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย7 (ขท.)

ชื่อ สิริวิภา+มุขสุดา+วิจิตรา
เวลา 11.00-17.00
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ กิตติพศ+วิศวชิต
เวลา 12.00-16.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ ชาลิสา
เวลา 10.30-12.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย6 (ขท.)


ชื่อ ศิริลักษณ์ อ่อนสนิท
เวลา 15.00-16.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย8 (ขท.)

ชื่อ ประนิพร+ศิรินญา
เวลา 14:22-18.00
ห้องประชุมบัวบา6 (งดจอง)

ชื่อ เบญจมาภรณ์+ทักษพร
เวลา 11.00-14.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ ชีวิน เรืองคำ
เวลา 16.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ พรพิมล + เกศินี
เวลา 13.00-16.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย9 (ขท.)

ชื่อ ธีรราช รามวงศ์
เวลา 18.30-20.30
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ อารียา+สุภาภรณ์
เวลา 12.30-16.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ สุดารัตน์+มลทิรา
เวลา 12.30-16.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย6 (ขท.)

ชื่อ ประภาพร + เบญจพร
เวลา 16.00-20.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ อาทิตพงศ์ ภาสกร ยุทธพงศ์
เวลา 12.30-18.30
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ กมลรัตน์ ทองฝอย
เวลา 12:49:00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย7 (ขท.)

ชื่อ ขุนพล + เดชวิชญ์
เวลา 17.00-20.00
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ ศศิพร+จุฑามาศ
เวลา 09.30-12.30
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ หนึ่งสตรี+รัตนาภรณ์
เวลา 10.30-14.30
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ จันทร์เพ็ญ +ปริญา +ปริยานุช
เวลา 11.00-17.00
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ ปนัดดา+วิภาวี+กนกพร
เวลา 11.00-16.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ กิตติยา+วราภรณ์
เวลา 16.00-20.00
ห้องประชุมบัวบา4


ชื่อ ทินภัทร+ธนัญญา
เวลา 18.00-20.00
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ ธนัชชา + กมณท์ลักษณ์ + ประทิน
เวลา 13.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ เกศรินทร์ รุสำเร็จ
เวลา 18.00-20.30
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ ศศิวิมล มะลาขันธ์
เวลา 18.00-20.30
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ จิราพร
เวลา 15.30-16.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย6 (ขท.)

ชื่อ ภัทรสุดา
เวลา 16.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ หนึ่งสตรี+รัตนาภรณ์
เวลา 16.00-20.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ สำเริง กล่อมใจ
เวลา 14.00-16.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ อภิญญา
เวลา 18.30-20.00
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ อาทิตพงศ์ วรวลัญช์ ปิยะพร
เวลา 12.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ รัตนาภรณ์,นิตยา
เวลา 11.30-16.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย8 (ขท.)

ชื่อ ชินานา + วัลภา
เวลา 11.00-15.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย9 (ขท.)

ชื่อ ศิริพร,อมรรัตน์, อังศุมาลี
เวลา 10.30-15.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย6 (ขท.)

ชื่อ เบญจมาภรณ์+ทักษพร
เวลา 11.00-14.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ หนึ่งสตรี+รัตนาภรณ์
เวลา 9.30-13.00
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ วิไลลักษณ์ + ศุจินทรา+ รุ่งนภา
เวลา 10.00-16.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ สิริวิภา+วิจิตรา
เวลา 11.30-16.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย7 (ขท.)

ชื่อ ประนิพร ศิรินญา ธมลวรรณ
เวลา 13.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา2


ชื่อ ประกาศิต คำชมภู
เวลา 16.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ วรัญญา+สรัญญา+โสรญา
เวลา 11.30-16.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย9 (ขท.)

ชื่อ วิรัตน์ชนา + ปิยธิดา
เวลา 11.30-15.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย6 (ขท.)

ชื่อ เยาวลักษณ์ +น ิตยา
เวลา 13.00-16.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย7 (ขท.)

ชื่อ สุวนันท์+ธนาณัติ
เวลา 12.00-16.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย8 (ขท.)

ชื่อ นฤมล+รัชดาพร
เวลา 13:30-17.00
ห้องประชุมบัวบา6 (งดจอง)

ชื่อ ปีกาญจนา + สุทธิกานต์
เวลา 17.00-20.00
ห้องประชุมบัวบา6 (งดจอง)

ชื่อ หนึ่งสตรี+รัตนาภรณ์
เวลา 16.00-20.00
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ เยาวลักษณ์
เวลา 18.00-20.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ ปิยะปาณ
เวลา 18.00-20.00
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ หทัยทิพย์+ศุภิสรา+เสาวลักษณ์
เวลา 15.00-20.30
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ กิตติย+ปนัดดา+กนกพร
เวลา 12.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ อภิญญา
เวลา 17.00-20.30
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ ณัฐธิดา + ราษี
เวลา 12.00-15.00
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ นิติกร +บังเอิญ
เวลา 13.00-16.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ อารีรัตน์+ศิริรัตน์
เวลา 16.00-20.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ อดิศักดิ์+เจษฎา
เวลา 12.00-16.00
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ หนึ่งสตรี+รัตนาภรณ์
เวลา 12.30-16.00
ห้องประชุมบัวบา4


ชื่อ เกศนี+ปริตา
เวลา 15.00-20.30
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ พลอยไพลิน+สุดารัตน์
เวลา 16.30-20.30
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ สุวนันท์
เวลา 13.00-15.00
ห้องประชุมบัวบา6 (งดจอง)

ชื่อ สุภาภรณ์ + ประภัสสร
เวลา 15.00-20.30
ห้องประชุมบัวบา6 (งดจอง)

ชื่อ รัชนี ผิวทอง
เวลา 14:25-16:25
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ ชะอ้อน นันทิยา
เวลา 16.00-20.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ รัชนี ผิวทอง
เวลา 16.25-17.30
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ พรปวีณ์ มิตรภานนท์
เวลา 16.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ วิไลลักษณ์ บุญพอ
เวลา 18.00-20.00
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ ธีระวัช+ธีรภูวนัย
เวลา 12.30-15.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย6 (ขท.)

ชื่อ เมทนี สัมมาสูงเนิน
เวลา 17.30-19.30
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ ภาวรินทร์+กวิสรา+ศุกสกราว
เวลา 10.30-16.30
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ นวพร-ปรฺิญญา-อารยา
เวลา 11.30-17.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย7 (ขท.)

ชื่อ นริศรา+สวันนา
เวลา 11.30-15.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย9 (ขท.)

ชื่อ นภาภรณ์+ณิชาภา
เวลา 12.00-16.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ นิภาภัทร-ณัฐกุล
เวลา 12.00-16.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย8 (ขท.)

ชื่อ วริศรา+วิจิตรา+อภิมนรัตน์
เวลา 10.00-16.00
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ วิศวชิต+กิตติพศ
เวลา 13.00-16.00
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ พงศธร+พรนุบาล-จักราวุธ
เวลา 10.00-16.00
ห้องประชุมบัวบา4


ชื่อ อริศรา+ สุธิดา
เวลา 17.00-20.30
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ วิไลลักษณ์ บุญพอ
เวลา 14.00-16.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย7 (ขท.)

ชื่อ เจษณี+เจนจิรา+จุฑามาศ
เวลา 11.00-16.30
ห้องเสวนากลุ่มย่อย9 (ขท.)

ชื่อ ทิพย์วรรณ+ชวนฝัน+พรหมพร
เวลา 12.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา1

ชื่อ ปิยะนาถ พัชรี
เวลา 16.00-19.00
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ ชญานิศ +อมรรัตน์+พิริยาภรณ์
เวลา 14.00-20.00
ห้องประชุมบัวบา2

ชื่อ กิตติยา+ปนัดดา+กนกพร
เวลา 11.00-17.00
ห้องประชุมบัวบา5

ชื่อ จุฑามาศ+เจนจิรา+เจษณี
เวลา 11.00-17.00
ห้องเสวนากลุ่มย่อย6 (ขท.)

ชื่อ สุดาวัลย์+ปาลีนารถ+ศิริพิชญ์
เวลา 13.00-18.00
ห้องประชุมบัวบา4

ชื่อ ธนวรรณ-ชุติกาญจน์-นภัสนันทร์
เวลา 10.00-16.00
ห้องประชุมบัวบา3

ชื่อ นายศราวุธ+นายปฏิภาณ
เวลา 10.00-15.00
ห้องประชุมบัวบา6 (งดจอง)เลือกเดือนเพื่อตรวจสอบ