กราฟแสดงสถิติการใช้บริการห้องเสวนากลุ่มย่อยแยกตามหน่วยงาน
คณะเกษตรศาสตร์
1587 17%
คณะเภสัชศาสตร์
548 6%
คณะวิทยาศาสตร์
1035 11%
คณะวิศวกรรมศาสตร์
777 8%
คณะศิลปศาสตร์
1356 14%
คณะบริหารศาสตร์
1851 20%
คณะนิติศาสตร์
432 5%
คณะรัฐศาสตร์
1263 13%
คณะศิลปะประยุกต์ฯ
59 1%
วิทยาลัยแพทยฯ
153 2%
สำนักวิทยบริการ
171 2%
สำนักคอมพิวเตอร์ฯ
260 3%
อื่นๆ หรือหน่วยงานภายนอก
0%
คณะพยาบาลศาสตร์
0%
จำนวน ที่ขอใช้บริการทั้งสิ้น 9492 ครั้ง