:: ฐานข้อมูลวัดในจังหวัดอุบลราชธานี ::
เมืองอุบลราชธานี
กุดข้าวปุ้น
เขมราฐ
เขื่องใน
โขงเจียม
ดอนมดแดง
เดชอุดม
ตระการพืชผล
ตาลสุม
ทุ่งศรีอุดม
นาจะหลวย
น้ำยืน
บุณฑริก
พิบูลมังสาหาร
โพธิ์ไทร
ม่วงสามสิบ
วารินชำราบ
ศรีเมืองใหม่
สำโรง
สิรินธร
นาตาล
นาเยีย
น้ำขุ่น
สว่างวีระวงศ์
เหล่าเสือโก้ก
กิตติกรรมประกาศ
บรรณานุกรม
คณะทำงาน
ข้อมูลท้องถิ่น
สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
:: ฐานข้อมูลวัดในจังหวัดอุบลราชธานี ::
ค้นหา ข้อมูลวัด ข้อมูลใบลาน
ฐานข้อมูลวัดในจังหวัดอุบลราชธานี : เดชอุดม

มีจํานวนทั้งหมด 133 วัด
ที่
ชื่อวัด
เจ้าอาวาส
หมู่บ้าน
หมู่
ตำบล
นิกาย
ประเภทวัด
เพิ่มเติม
81วัดป่าดงหอย-ประหูตม.3แก้งมหานิกายวัดราษฎร์  
82วัดป่าไทรงาม พระครูนิโครธรรมมาภรณ์ ศรีอุดมม.23เมืองเดชมหานิกายวัดราษฎร์    
83วัดป่าไทรทอง พระอธิการวรรณา อหึสโก หม้อทองม.6นากระแซงมหานิกายวัดราษฎร์  
84วัดป่านาแก พระครูปภาตวนกุณ นาแกม.2โนนสมบูรณ์มหานิกายวัดราษฎร์  
85วัดป่าบ้านแก้ง พระอธิการสมบัติ สทฺธมฺโม แก้งม.2แก้งมหานิกายวัดราษฎร์  
86วัดป่าพุทธญาณ พระอธิการสุตัน ถาวโร คำครั่งม.7คำครั่งมหานิกายวัดราษฎร์  
87วัดป่าโมงใหญ่ พระอธิการวีรพงษ์ สุมงฺคโล -ม.1ป่าโมงมหานิกายวัดราษฎร์       
88วัดป่าสุธรรมรังษี พระอธิการประทีป อิทฺธิวํโส นานวลม.8กุดประทายมหานิกายวัดราษฎร์  
89วัดป่าหนองขี้เห็นใหญ่ พระอธิการเทอดศักดิ์ ฐิตวโร หนองขี้เห็นใหญ่ม.11ทุ่งเทิงมหานิกายวัดราษฎร์  
90วัดป่าหนองบัวแดง พระอธิการเวช ถาวโร หนองบัวแดงม.2นาเจริญมหานิกายวัดราษฎร์  
91วัดป่าหนองยาว พระครูอรัญกิจโกศล -ม.2โพนงามมหานิกายวัดราษฎร์     
92วัดป่าห่องเตย พระปลัดบุญมา ปญญสิริ ห่องเตยม.6นาเจริญมหานิกายวัดราษฎร์  
93วัดโพธิ์ไทร พระอธิการคำภา ถาวโร -ม.1ตบหูมหานิกายวัดราษฎร์     
94วัดโพธิ์สง่า พระอธิการวิจิตร สุจิวโร -ม.3ท่าโพธิ์ศรีมหานิกายวัดราษฎร์     
95วัดโพนดวน พระอธิการอ่อน ฐิตวํโส โพนดวนม.3ตบหูมหานิกายวัดราษฎร์  
96วัดภูกระแต พระอธิการชาญณรงค์ ปญฺญาวุฑฒโน โนนโพธิ์ม.20เมืองเดชมหานิกายวัดราษฎร์  
97วัดเม็กน้อย พระครูปัญญากิจโกวิท -ม.7กลางมหานิกายวัดราษฎร์       
98วัดเมืองเดช--ม.17เมืองเดชธรรมยุตวัดราษฎร์       
99วัดราษฎร์สามัคคี พระครูประทีปภัทรคุณ -ม.8บัวงามมหานิกายวัดราษฎร์     
100วัดเวตวันวิทยาราม พระครูเวตวันวรกิจ -ม.8เมืองเดชมหานิกายวัดราษฎร์     

<< BACK [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]    NEXT >>
 
= ข้อมูลใบลาน   = ประวัติวัด   = ภาพประกอบ   = วิดีทัศน์