Money 5

 
            สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และมีผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 11 และการแต่งตั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา) เป็นหัวหน้าส่วนราชการ

      บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
        ก. หน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็น

 1. ตรวจสอบรายงานการเงินของแผ่นดินประจำปีงบประมาณและบัญชีทุนสำรองเงินตราประจำปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฏหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
 2. ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ของหน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่
 3. ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอื่นของหรือที่อยู่ในความรับผิด ชอบของหน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ และแสดงความเห็นตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปด้วย สำหรับหน่วยรับตรวจที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
 4. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและการใช้ทรัพย์สินอื่นของหรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นไปโดยประหยัดได้ผลตามเป้าหมายและมีผลคุ้มค่าหรือไม่
            หน้าที่ตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าวข้างต้น เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ. 2522  มาตรา 7  ซึ่งจำแนกเป็น 2 ประเภทงาน คือ การตรวจสอบการเงินและการตรวจสอบผลงาน

        ข. หน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบและเสนอรายงาน

 1. การแจ้งผลการตรวจสอบ (ม.13, ม.14)
  • กรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่า มีข้อบกพร่องหรือมีการไม่ปฏิบัติตาม กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะแจ้งให้หน่วยรับตรวจชี้แจง หรือแก้ไขข้อบกพร่อง หรือปฏิบัตให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดให้ เมื่อพันเวลาที่กำหนดแล้ว ถ้าหน่วยรับตรวจมิได้ชี้แจงหรือแก้ไขข้อบกพร่องหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยไม่มีเหตุผลสมควร สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะแจ้งให้กระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมกำกับ หรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจแล้วแต่กรณี ดำเนินการตามกฏหมาย หรือระเบียบแบบแผนที่ทางราชการ หรือที่หน่วยรับตรวจกำหนดไว้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามควรแก่กรณี (ม.13)
  • กรณีผลการตรวจสอบปรากฏว่า มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นการทุจริต สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จะแจ้งต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี และแจ้งผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ผู้รับตรวจ หรือกระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมกำกับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ ดำเนินการตามกฏหมายและ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หรือหน่วยรับตรวจกำหนดไว้ แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้วย (ม.14)
 2. การเสนอรายงาน (ม.15) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติราชการ พร้อมด้วยความเห็นเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอรัฐสภาดังนี้
  • รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของแผ่นดินประจำปีงบประมาณ
  • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน

      ประวัติความเป็นมา

       สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5   จังหวัดอุบลราชธานี  จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ. 2531  ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2531 ทำการจัดตั้งสำนักงานชั่วคราว  โดยใช้อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนเทศบาลตำบลวารินชำราบ เป็นที่ทำการชั่วครา  เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม  2532  โดยมี นายมนตรี  สายทอง เป็นผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคเป็นคนแรก

            ต่อมาวันที่ 11 มีนาคม 2534  ได้ย้ายที่ทำการชั่วคราวใหม่ ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในสมัยนายปราโทย์  จลาพงษ์ เป็นผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ต่อมาได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ที่อยู่ในครอบครองของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ติดกับบริเวณสนามกีฬากลางดอนมดแดง  ถนนชยางกูร  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อเป็นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเก็บพัสดุ โรงรถ  และบ้านพักข้าราชการ มีเนื้อที่ทั้งหมด  11 ไร่ 1 งาน 74 ตารางวา  โดยเริ่มก่อสร้างสำนักงาน เมื่อวันที่ 10  มกราคม 2535  เป็นรูปแบบอาคารทรงไทย 3 ชั้น  มีพื้นที่ใช้สอย 2,292 ตารางเมตร งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 24,590,000 บาท
            วางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2535
            ทำพิธีเปิดสำนักงาน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2536  โดย ฯพณฯ รองนากยรัฐมนตรี  นายบุญชู  โรจนเสถียร  เป็นประธาน

รายชื่อผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี

 1. นายมนตรี  สายทอง
 2. นายปราโมทย์     จลาพงษ์
 3. นายสุพล   คุณาภรณ์
 4. นายยรรยง   ถาวรโรฤทธิ์
 5. นายเจริญ   คำจันทร์
 6. นายโกวิท    ตันติวงศ์
 7. นางสาวบุบผา    อนันตวัฒน์
พ.ศ. 2532-2533
พ.ศ. 2533-2537
พ.ศ. 2537-2538
พ.ศ. 2538 - 2539
พ.ศ. 2539 - มกราคม 2540
พ.ศ. 2540 - เมษายน 2540
พ.ศ. 2540 - จนถึงปัจจุบัน

อำนาจหน้าที่ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5

            สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5  มีอำนาจหน้าที่
 1. ตรวจสอบการรับจ่ายการเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอื่นของหรือที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของหน่วยรับตรวจตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด และแสดงความเห็นว่า เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ ในกรณีที่ต้องแสดงความเห็นต่องบการเงิน  ต้องแสดงความเห็นตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปด้วย
 2. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอื่นของหรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นไปโดยประหยัด ได้ผลตามเป้าหมายและมีผลคุ้มค่าหรือไม่
 3. ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจ ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลังของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี
 
ตำแหน่ง/ระดับ อัตรากำลัง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2540
กรอบอัตรากำลัง
ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ระดับ 9 1 1
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ระดับ 8 5 6
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ระดับ 7 18 18
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ระดับ 6
พนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ระดับ 6
4
2
28
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ระดับ 3-5
พนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ระดับ 3-5
23
9
21
ธุรการ ระดับ 1-6 8 7
ลูกจ้างประจำ 7 7
ลูกจ้างชั่วคราว 2 2
รวม 79 90

Back
http://www.ubonnetwork.com