:: ฐ า น ข้ อ มู ล แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี :: :: ฐ า น ข้ อ มู ล แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี ::
:: ฐ า น ข้ อ มู ล แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี ::

 วัดบึงเขาหลวง

 

 
ที่ตั้ง : ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ประเภท : แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
 
        วัดป่าบึงเขาหลวง เป็นวัดเก่าแก่สมัยทราวดีหรือปลายกรุงศรีอยุธยา สถาปัตยกรรมในวันที่ยังคงเหลืออยู่และมีค่าแก่การเคารพบูชา คือ

พระธาตุเจดีย์วัดบึงเขาหลวง ก่อสร้างสมัยทราวดีหรือตอนปลายกรุงศรีอยุธยา ประมาณ 400 ปี องค์เจดีย์จะเอียงไปทางทิศใต้ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2521 ในวันพระขึ้น 15 ค่ำ ก่อนสว่างจะปรากฎเป็นแสงไฟดวงกลมใหญ่พอประมาณลอยอยู่แถวรอบโบสถ์ - เจดีย์ กรมศิลปากรได้บูรณะขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2543 ขุดรอบฐานจะพบหม้อบรรจุกระดูกหลายสิบใบ

เจดีย์กลางน้ำเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของหลวงพ่อจันทร์ อินทวิโร ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบึงเขาหลวง สาขาวัดหนองป่าพง เป็นสถานที่กราบไหว้บูชาของประชาชนทั่วไป บริเวณสระน้ำมีการอนุรักษ์พันธุ์ปลาหลายชนิด

 

อ้างอิงจาก : http://www.thaitambon.com

:: ฐ า น ข้ อ มู ล แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี ::